تمامی گروه های سنی استان قزوین دچار کمبود ویتامین دی هستند