رهبرمعظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی ازمحکومان موافقت کردند