طراحی برنامه موبایلی برای مقابله با جاسوسی دیگر برنامه‌های همراه