کمیته راهبردی کاهش تلفات برق امسال جلسه داشت؟/ چالش کاهش تلفات به ۱۰ درصد