فرانسه و عربستان: توافق با ايران بايد ضامن امنيت منطقه باشد