موافقت رهبری با شرایط عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان