۱۸ نفر از مدیران و کارکنان دو دستگاه خراسان شمالی دستگیر شدند