برنامه‌های سالن «کتاب و هنر»/ نیمی از غرفه‌های بخش کودک تکمیل شد