سخنگوی دولت : نگرانی وزیر کشور در مورد پول‌های کثیف بی ‌پایه نیست