جلوگیری از ترک تحصیل فرزندان زندانیان در دستور کار آموزش و پرورش