آیین تجلیل از اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزشی سپاه / عکس: محمدعلی گل‌خواه