تقویت مهارتها و افزایش انگیزه هدف طرح رتبه بندی معلمان است