طرح های اقتصاد مقاومتی در فارس بر بهبود وضعیت معیشت و اشتغال مردم استان متمرکزاست