توانمندی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در شناسایی منحصر به فرد است