فیلم/ اشتغال کارگر غربی در کارخانه اسلحه‌سازی با کشتار مردم در بغداد، دمشق و صنعا