سازمان ملل برای ایجاد کریدور هوایی انسانی در یمن اعلام آمادگی کرد