نخستین جشنواره ملی شناخت و آموزش لباس های محلی ایران در شیراز گشایش یافت