اقتصاد مقاومتی نیازمند همدلی و همفکری آحاد جامعه و مسئولان است