بانوان اتومبیلران همدانی در راه مسابقات بین المللی رالی خاورمیانه