نخستین مانور بهداشت و درمان اضطراری کشور در گلستان اجرا می شود