همه ارکان حکومتی را در توسعه استان کرمان دخیل کرده‌ایم