قهرمان شیرازی دو ومیدانی کشور: در آسیا باید با دوندگان آفریقایی رقابت کنم