برخی تغییر قیمت ها توجیه قانونی دارد/ایران در اندونزی نیروگاه می سازد