هویت جعلی باعث شده تا برخی کاربران شبکه های اجتماعی از قید اخلاقیات خارج شوند: