جلسه ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي با حضور معاون اول رئيس جمهور