آغاز فعالیت انجمن اسلامی دانشگاه بجنورد با برگزاری انتخابات