آزمون سراسری انجمن های خوشنویسی خراسان جنوبی برگزار می شود