نظارت کاملی به دیدارهای پایانی لیگ داریم/برخورد قانونی با متخلفان