۲۳ هزار کارگر بیمه شده در شهرستان آبیک اشتغال دارند