شهدای دانش آموز پیشتازان فرهنگ ایثار و شهادت هستند