استقبال مردم برای حضور در مراسم ارتحال امام نشان دهنده وفاداری به انقلاب است