دبیر هیات بوکس خراسان رضوی: این ورزش مظلوم واقع شده است