شهرداری سهم خود برای تکمیل مجتمع اردوگاهی زنجان را پرداخت نمی کند