نمازگزاران مسجد تگزاس آمریکا؛ حمله مسلحانه را محکوم کردند