حضور گسترده جوانان در اعتکاف پاسخ دندان شکن به دشمنان بود/ اعتکاف حج اصغر است