می‌خواهیم در گروه مرگ زندگی کنیم/ به قدرت برزیل احترام می‌گذاریم