سريال پول هاي کثيف ادامه دارد؛نوبخت:حرف وزير بي پايه نبود