آندو هواداران را تحریک نکند، اتفاق بدی پیش نمی آید | فروزان نباید آن کفش ها را می پوشید | در بازی با ترا