لکنت های ارتباطی بین دانشجویان و مسئولان برطرف شود