نقد از خودم زیاد است/ توانستيم برخی از دريافت‌های زير ميزی را كنترل كنيم