228 طرح بسیج سازندگی در عرصه اقتصاد مقاومتی در مازندران افتتاح می شود