بهره برداری از فاز نخست بزرگترین تالار کشور در سال ۹۶