هیات نفتی آمریکایی برای سرمایه گذاری راهی تهران می‌شود