روحانی: در اصول نشر نباید موضوعات جناحی شو/ زبان گویای اسلام کتاب است، نه شمشیر