کاره ای نیستم که بخواهم به پرسپولیس پول تزریق کنم | از برگزاری جلسه هیات مدیره خبری نیست