اینکه یک حیوان وحشی آدم‌کش به دفتر ایران در سازمان ملل بیاید خوشحالی ندارد