فروش تسلیحات به کشورهای منطقه، هدف بیانیه اولاند و ملک سلمان