قاچاقچیان مسلح در بیابان غافلگیر شدند/ اشرار بدون محموله بزرگ حشیش فرار کردند