ساری میزبان دومین نمایشگاه دستاوردهای شهرداریهای مازندران