پیکر «شجاعت» را از یقه‌ پیراهنش شناختیم/ مادر خبر شهادت برادرم را در خواب داد